ПОЛОЖЕННЯ

Про Відокремлений підрозділ Федерації ВФ ЯСК

 

1.  ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно Статуту Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬТОКАН КАРАТЕ» (далі за текстом -Федерація ВФ ЯСК) та  Протоколу Загальних  зборів № 2 від «18» грудня 2013 року в складі Федерації ВФ ЯСК вирішено створити – відокремлені підрозділи Федерації ВФ ЯСК.

1.2. Відокремлені підрозділи Федерації ВФ ЯСК, утворюються Правлінням Федерації ВФ ЯСК  та у своїй діяльності керуються Конституцією України, Цивільним і Господарським кодексами України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, статутом Федерації ВФ ЯСК, актами органів управління Федерації ВФ ЯСК та цим Положенням.

1.3. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.

1.4. Відокремлений підрозділ підпорядковується Правлінням Федерації ВФ ЯСК  та Голові Федерації ВФ ЯСК.

1.5. Відокремлений підрозділ використовує символіку Федерації ВФ ЯСК, що зареєстрована у визначеному законодавством порядку.

1.6. Діяльність відокремленого підрозділу є неприбутковою (тобто його основною метою не є одержання прибутку).

1.7. Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність відокремленого підрозділу, так само як і втручання відокремленого підрозділу у діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

1.8. До складу відокремленого підрозділу входять індивідуальні члени Федерації ВФ ЯСК, що занесені до його членського списку, які проживають в межах регіону, на території якого здійснює свою діяльність відокремлений підрозділ; 

1.9. Рішення про занесення члена Федерації ВФ ЯСК до членського списку відокремленого підрозділу приймає Керівник відокремленого підрозділу.

1.10. Чисельний і персональний склад відокремленого підрозділу не обмежується.

1.11. У межах регіону, де відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність, за територіальним принципом можуть бути утворені його структурні підрозділи.

1.12. Відокремлений підрозділ має свій бланк, форму якого затверджує Голова Федерації ВФ ЯСК. З дозволу Голови Федерації ВФ ЯСК відокремлений підрозділ може мати свої печатки, кутові та інші штампи, інші реквізити.

1.13. Відомості про відокремлені підрозділи Федерації ВФ ЯСК подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження Федерації ВФ ЯСК.

1.14. Органами управління відокремленого підрозділу Федерації ВФ ЯСК є загальні збори та керівник відокремленого підрозділу, який обирається Правлінням Федерації ВФ ЯСК.

1.15. Відокремлений підрозділ підпорядкований у своїй діяльності Федерації ВФ ЯСК. Звіт про діяльність надається Відокремленим підрозділом кожного кварталу не пізніше як 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

1.16. Після державної реєстрації шляхом повідомлення про утворення відокремленого підрозділу,  Федерація ВФ ЯСК може передавати в користування відокремленому підрозділу майно в кількості та у розмірах, визначених Правлінням Федерації ВФ ЯСК;

1.17. Контроль за діяльністю відокремленого підрозділу здійснює Федерація ВФ ЯСК (Правління, Контрольно - ревізійна комісія).

2.  МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

2.1. Відокремлені підрозділи діють з метою практичного втілення у відповідних регіонах статутних цілей і завдань Федерації ВФ ЯСК, мобілізації використання для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності Федерації ВФ ЯСК. Впроваджують політику Федерації ВФ ЯСК у відповідному регіоні. Всебічно сприяють розвитку та популяризації японського сьотокан карате  (далі – JSKA) у відповідному регіоні.

2.2. Цілями відокремленого підрозділу, у межах його основної діяльності є:

- розробка та впровадження на території регіону заходів, спрямованих на підвищення престижу JSKA та рівня спортсменів, тренерів;

- розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню на території регіону науково-теоретичних, нормативно-правових та практичних засад для удосконалення JSKA

- сприяння розробці та реалізації на території регіону заходів пов’язаних із впровадженням передового вітчизняного, іноземного та міжнародного досвіду, інформаційних та інноваційних технологій у сфері JSKA, систематизація, вивчення та аналіз вказаного досвіду;

- забезпечення на території регіону професійної атестації тренерів відповідно до чинного законодавства України;

- сприяння виробленню та реалізації на території регіону державної (регіональної) політики в сфері спорту, а також інші завдання відповідно до мети Федерації  ВФ ЯСК на вказаній території.

2.3. До основної діяльності відокремленого підрозділу, спрямованої на досягнення його мети (цілей) визначених цим Положенням, належать:

- співпраця з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, установами та організаціями з питань розвитку JSKA;

- проведення на території регіону без отримання прибутку семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, інших заходів спрямованих на підвищення рівня кваліфікації головних суддів, суддів, активізацію обміну досвідом між зазначеними фахівцями (за розпорядженням Правління Федерації ВФ ЯСК);

- популяризація на території регіону інформації про діяльність Федерації та відокремленого підрозділу;

- надання на території регіону інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки діяльності членів Федерації ВФ ЯСК, залучення їх до мети та завдань Федерації ВФ ЯСК та відокремленого підрозділу;

- проводять організаційну підтримку та матеріально-технічна допомога перспективним спортсменам регіону.

- забезпечують виконання Статуту Федерації ВФ ЯСК та рішень їх керівних органів.

- здійснюють пошуку і консолідацію фахівців для впровадження програм Федерації ВФ ЯСК.

3.  ОРГАНИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ Є:

Органами відокремленого підрозділу є:

- Керівник відокремленого підрозділу;

- Рада відокремленого підрозділу (якщо вона створена).

4.  КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

4.1. При створенні відокремленого підрозділу Правління Федерації ВФ ЯСК на своєму засіданні визначає керівника відокремленого підрозділу.

4.2. Строк повноважень керівника відокремленого підрозділу Федерації ВФ ЯСК, який обирається вперше, встановлюється за рішенням Правління Федерації ВФ ЯСК та не може перевищувати п’яти років. Керівник відокремленого підрозділу, строк повноважень якого спливає, може бути переобраний на посаду.

4.3. Керівником відокремленого підрозділу Федерації ВФ ЯСК може бути обрана особа, яка має вищу освіту і досвід роботи в спортивно-оздоровчій сфері не менше 3 років, якщо інше не встановлено рішенням Правління Федерації ВФ ЯСК.

4.4. Керівник відокремленого підрозділу діє відповідно до цього Положення та Статуту Федерації ВФ ЯСК. Керівник відокремленого підрозділу та його заступник (заступники) діють на громадських засадах, якщо інше не встановлено Головою Федерації ВФ ЯСК. Заступником керівника відокремленого підрозділу може бути особа яка має досвід роботи в спортивно-оздоровчій сфері.

4.5. Якщо інше не встановленого рішенням Керівника відокремленого підрозділу, на період тимчасової його відсутності, тимчасове виконання обов’язків Керівника відокремленого підрозділу здійснює його перший заступник, а у разі відсутності останнього – заступник Керівника відокремленого підрозділу, що працює на цій посаді довше за інших заступників. У разі тривалої відсутності Керівника відокремленого підрозділу у зв’язку з хворобою чи іншою поважною причиною, виконання його обов’язків покладається Головою або Правлінням Федерації ВФ ЯСК на іншу особу.

4.6. Керівник відокремленого підрозділу очолює та здійснює керівництво апаратом відокремленого підрозділу. Апарат відокремленого підрозділу складають Керівник відокремленого підрозділу та його заступники, а також працівники такого апарату. За посадою Керівник відокремленого підрозділу є делегатом від відокремленого підрозділу на Конференціях, Загальних Зборах (за рішенням Правління Федерації ВФ ЯСК) та інших заходах Федерації ВФ ЯСК.

4.7. З моменту обрання Керівника відокремленого підрозділу він вважається членом Федерації ВФ ЯСК. Подання ним заяви про вступ до членів Федерації ВФ ЯСК та сплати вступного членського внеску до Федерації ВФ ЯСК не вимагається.

4.8. До компетенції Керівника відокремленого підрозділу належить:

- представництво без доручення (довіреності) інтересів відокремленого підрозділу його членів, занесених до членського списку відокремленого підрозділу, у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, органами, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними;

- внесення подання на призначення (звільнення) своїх заступників;

- призначення (звільнення) працівників апарату відокремленого підрозділу;

- утворення Ради відокремленого підрозділу, затвердження положення про неї та її персонального складу;

- підписання, відповідно до своєї мети та цілей, договорів, угод від імені Федерації ВФ ЯСК, якщо таке повноваження прописано у довіреності виданій Федерацією ВФ ЯСК;

- керівництво відокремленим підрозділом, контроль за діяльністю членів Федерації ВФ ЯСК, занесених до членського списку відокремленого підрозділу;

- скріплення своїм підписом протоколів Ради відокремленого підрозділу Федерації ВФ ЯСК (якщо вона створена), своїх наказів, розпоряджень, звітів, листів відокремленого підрозділу тощо;

- вжиття заходів, спрямованих на залучення до складу відокремленого підрозділу нових членів Федерації ВФ ЯСК;

- забезпечення виконання актів, розпоряджень, вказівок, рекомендацій статутних органів Федерації ВФ ЯСК прийнятих в межах їх компетенції, звітування перед Головою Федерації ВФ ЯСК про їх виконання;

- підготовка проекту граничних витрат для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності, а також подання їх на затвердження Голові Федерації ВФ ЯСК;

- право вирішального голосу у прийнятті рішень Радою відокремленого підрозділу у разі рівного розподілу голосів її членів;

- ведення членського списку відокремленого підрозділу (такий список ведеться за типовою формою затвердженою Головою Федерації ВФ ЯСК);

- затвердження, за попереднім погодженням із Головою Федерації ВФ ЯСК, організаційної структури та штатного розпису апарату відокремленого підрозділу, утворення його структурних підрозділів згідно із вказаною структурою;

- Затвердження положень про утворені структурні підрозділи апарату відокремленого підрозділу та посадових інструкцій працівників такого апарату;

- Організація поточної діяльності апарату відокремленого підрозділу;

- Розпорядження, у межах граничних витрат для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності, коштами відокремленого підрозділу та його майном з урахуванням положень статуту Федерації ВФ ЯСК і цього Положення, якщо таке повноваження прописано у довіреності виданій Головою  Федерації ВФ ЯСК;

- Контроль за вчасністю сплати членських внесків членами Федерації ВФ ЯСК, що входять до складу відокремленого підрозділу, звітує перед Головою Федерації ВФ ЯСК  з цього приводу;

- Вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності відокремленого підрозділу, у тому числі делегування своїх повноважень своєму заступнику (заступниками), працівникам апарату відокремленого підрозділу та Раді відокремленого підрозділу;

- Звітування перед керівними органами Федерації ВФ ЯСК по всім питанням щодо діяльності відокремленого підрозділу.

- Вирішення додаткових делегованих статутними органами Федерації ВФ ЯСК питань.

5.  РАДА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

5.1. У складі відокремленого підрозділу може бути створено Раду відокремленого підрозділу, положення про яку затверджує його Керівник.

5.2. Головою ради відокремленого підрозділу за посадою є Керівник відокремленого підрозділу,  який є членом Федерації ВФ ЯСК.

5.3. Рішення Ради відокремленого підрозділу вводяться у дію наказом його Керівника.

5.4. Рада відокремленого підрозділу призначена для колегіального розгляду і вирішення питань, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу.

5.5. Кількісний і персональний склад Ради відокремленого підрозділу визначається Керівником відокремленого підрозділу. Рада відокремленого підрозділу складається із Керівника відокремленого підрозділу, його першого заступника (заступників), які є її членами за посадою, а також з інших членів.

5.6. Члени ради відокремленого підрозділу діють на громадських засадах.

5.7. Рішення Ради відокремленого підрозділу приймається більшістю голосів її членів, що були присутні на її засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується Керівником відокремленого підрозділу. У разі необхідності рішення Ради відокремленого підрозділу можуть прийматись шляхом опитування її членів. При рівному розподілі голосів членів Ради відокремленого підрозділу голос Керівника відокремленого підрозділу є вирішальним. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради відокремленого підрозділу.

6.  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. Відокремлений підрозділ зобов’язаний дотримуватись мети його створення та предмету діяльності, що зазначені в цьому Положенні.

6.2. Сумлінно виконувати всі рішення Керівних органів Федерації ВФ ЯСК.

6.3. Від імені Федерації ВФ ЯСК провадити політику Федерації ВФ ЯСК на території області, міст.

6.4. Від імені Федерації ФВ ЯСК представляти інтереси членів Федерації ФВ ЯСК, що мешкають області в органах державної та виконавчої влади всіх рівнів управління.

6.5. Надавати консультаційну допомогу громадянам що звернулися за допомогою в Федерацію ВФ ЯСК, та які мешкають області, міст.

6.6. Брати участь в проведенні злетів, змагань, турнірів  тощо.

6.7. Вести пропагандистську роботу серед населення на території області, міст щодо мети створення та задач Федерації ВФ ЯСК з метою залучення до Федерації ФВ ЯСК нових членів.

6.8. З метою покращення  фізичного стану молоді та інших верств населення та пропаганди здорового способу життя у суспільстві, проводити в області, містах соціологічні опитування, брати участь в громадських обговорюваннях, тощо.


7.  МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Положення цього розділу застосовуються з моменту отримання від Федерації ВФ ЯСК відокремленим підрозділом права ведення власного балансу та бухгалтерії. До цього моменту питання майнового забезпечення відокремленого підрозділу вирішуються Федерацією ВФ ЯСК.

7.2. Майно (кошти) відокремленого підрозділу є власністю Федерації ВФ ЯСК.

7.3. Джерелами надходження майна (коштів) відокремленого підрозділу є:

- майно (кошти) передане відокремленому підрозділу членами Федерації ВФ ЯСК;

- майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом в установленому порядку від держави Україна, територіальних громад, громадян, підприємств, установ та організацій, а також від іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, як безповоротна фінансова допомога, якщо інше не встановлено законодавством;

- майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом як благодійні пожертви;

- майно (кошти) придбані відокремленим підрозділом за рахунок власних коштів;

- майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом від безпосереднього здійснення Статутної діяльності Федерації ВФ ЯСК.

7.4. Кошти відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного кошторису (скорочено – річний кошторис). Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є затверджені граничні витрати для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності. Річний кошторис відокремленого підрозділу є складовою частиною річного кошторису Федерації ВФ ЯСК. Затвердження річного кошторису здійснює Головою Федерації ВФ ЯСК.

7.5. Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна відокремленого підрозділу, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються згідно із статутом Федерації ВФ ЯСК.

7.6. Відокремлений підрозділ зобов’язаний сплачувати (передавати) у резервний фонд Федерації ВФ ЯСК частину у розмірі (10%) від загальної суми усіх його надходжень, якої встановлюється рішеннім Правлінням Федерації ВФ ЯСК.

7.7. Порядок такої оплати визначається Правлінням Федерації ВФ ЯСК щорічно на кожний поточний рік та оформляється відповідним додатком до цього Положення.

8.  ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Діяльність будь-якого відокремленого підрозділу Федерації  ВФ ЯСК припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів.

8.2. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його закриття на підставі рішення Правління Федерації ВФ ЯСК. З дня набрання чинності такого рішення відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність визначену цим Положенням.

8.3. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Правління Федерації ВФ ЯСК.

9.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності відокремленого підрозділу здійснюється на основі прийнятого Загальними зборами членів Федерації ВФ ЯСК рішення про розпуск або реорганізацію, або згідно з чинним законодавством України.

9.2. При реорганізації відокремленого підрозділу, його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

 

9.3. Порядок розпуску відокремленого підрозділу визначається Правлінням Федерації ВФ ЯСК згідно Статуту Федерації ВФ ЯСК та чиним законодавством України.

 

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті